شما با یادگیری این برنامه میتونید ترفندهای نفوذ به اندروید را یاد گرفته و از آن استفاده کنید.

Androrat Hacking Apps - نرم افزار ساخت رات برای نفوذ در اندروید

دانلود آموزش