عکس روز

عکس روز 27 شهریور 1401

تصویر روز ناسا ماه کامل بر فراز شهر سیسیل است. برای افرادی که در نیمکره شمالی ساکن هستند در زمان رخ دادن ماه کامل که در شهریور ماه رخ میداد.
تصویر روز ناسا ماه کامل بر فراز شهر سیسیل است. برای افرادی که در نیمکره شمالی ساکن هستند در زمان رخ دادن ماه کامل که در شهریور ماه رخ میداد.

تصویر روز ناسا ماه کامل بر فراز شهر سیسیل است. برای افرادی که در نیمکره شمالی ساکن هستند در زمان رخ دادن ماه کامل که در شهریور ماه رخ میداد. زمان برداشت محصول بود و کشاورزان میتوانستند از نور ماه کامل استفاده کنند و به برداشت محصولشان بپردازند. ناسا نام این تصویر را برداشت ماه گذاشته است.