صفحه خرید اینستاگرام حذف شد اینستاگرام از زمانی که تمرکز اصلی خود را روی تبلیغات گذاشت سعی کرد ...

معرفی ابزار جدید اینستاگرام به نام Gifts اینستاگرام اخیرا ابزاری به نام Gifts را مورد آزمایش قرار داده ...